prefectual capitals by shinh

#!ruby -n
puts"//takamatsu/kanazawa/mito///////naha///////sapporo//matsue//matsuyama/kobe//utsunomiya//morioka///////nagoya//maebashi////kofu//////tsu//////yokohama//otsu/////shinjuku/sendai".split('/')[(chomp.hash^4986)%61].sub /^$/,$_

Note that non-ascii characters in the above source code will be escaped (such as \x9f).

download

return to the top page