prefectual capitals by tybalt89

#!perl -lp
$_=$1if'kanazawa\xc3kobe\xe3kofu\xc0maebashi\xe4matsue\xc5matsuyama\xadmito\xa7morioka\xf9nagoya\xa2naha\xbeotsu\xaesapporo\xd5sendai\xb5shinjuku\xebtakamatsu\xe1tsu\xc8utsunomiya\xb4yokohama\xee'=~('(\w+)'.~chr(($_&7x9|2x9)/64%94))

Note that non-ascii characters in the above source code will be escaped (such as \x9f).

download

return to the top page