replace last occurrence

Submit

Your name:
File:
Open code-statistics:

Language is selected by the extension of the file. See the list of supported languages to know the extension of your language.

Problem

Each line of input contains three strings (separated by spaces). Replace the last occurrence of the first in the third by the second, if there are any occurrences.

Examples:
z q xyzzy -> xyzqy
12 00 1234123443214321 -> 1234003443214321

Options

exec is denied

now post-mortem time, all source codes will be revealed

Sample input:_

bab aaa *ccadc--+-abbabbac+-adbccdcacc*accadabcbdcdacc$$dabbcca/*--bcbcd+bbaaacaaadc$$$baadbad-+bcbcbaabcb+-*/?+aab++-c*/dcdb/**-db
ac * acdaaaccb/b$$ab$$$dcabac$$$dca*/aaaacaba++cbabbbacccbdcacbbbbcb-+bbb$$$bcbababababadbbadc/adbbcb$ab++abcaa/*ba*/cda/$$abadbccdbcdcdac*/--*
abc -- $$$b$$$/*cbcbabda/*abcaba*//*+-*//ccabcbcbaaaabccbbb/*da?acdba--adabcdaab-+--+-bbbb++c--abcada$ccaaaa*/?$ccb-+bccac++ccbabcbbbbccaaabadc$bcaaaad
bb bab -bbbcabaccdcababcaaab?dcadc?dbacbbbbad+-dcad?$$$abacbb$$$aaa$cdcbab?aaa*cddaab++abccbab++cd++aaaac$$+bababab+aaab/a/*?bc?babccdaccababccadada
cca bbb da--ccbbab$$$bbccadb/adacdcaacccbabcababcb+bcbaa$/*bccab$--/*cbbccdb*bccaba*//*bbbbdbac?$$$?ccb-*bcb-acacc$$$-+dcacc-++-abdbbbbcaccabadabc-+dabcb?/d+ad
aba bcb ccababdbdcdc/bccabccbaccabcba*/--dcbc++dabcc+-dca$$bbbaccbab*/abaabccbccbbcb$$acabcb/dc$bbbcbaabb+-adab-bccabccbc/*bbbdcadaacab--+-badcac*adaccd--bcacacc-+
cb $ babdbaccadbaccba$$abccca+aaacdaaaabdbdabcb--+ba$$$bbabccbabcbbccabaaaa+babcbb$$$abaabcabaad/*aaacc*/-+ba$$abcb$$bbcbcbbccbc*/bbbaa*ccacbab$badbcaba
++ acc bbbdacd$$$-+abdcaaccac/adabab+daccadca-aaa-++bcdbdca*/+babab-+bbb/*$$abaccb$abbcccbacc/++*babcbaabcba--acc$$$aa+-aaabbb+-bacbbcbb+babc/$$cbab?$
? aaa ccbbbb-acbbcd++bbbbb$badcabac-+bcb$$$++-+cb-+acbbabcbbaabcabc++abdbcb?+-bbbbadbacbab++accadccaabaccbbab++ccabcbabbaaaba+--bbbababbbbcaaabab/*ababcc
? dca d?abcdcaaaacab----aad*/-+babccbccaba$$$dc$db/cdd+aabcc*?bbbc*/*babcddbbab--baaaaccbac**cbbcadab?abc/-dc+-bc*//-+ba$$$+cabc
cca abc /++/*--+abcaba*/?/aaa?$*abaccccacca--aacd/*cdbcc*ccbaddb?dcaaccbbb++$$bcdaaccdccb/cb$$++/*bbbadcdccb-$$$$bbbababbcb$$$-+baaaacc-+bbabacbabcd/abcdbbbb
dc ++ $$$ababaad++daab*db*aaac+-/*/bc+bcbb?bcbbcbaaabaaccbab$$--cda/dbbabad/c+-dcdab+abadbbbdc$$$abbbcb++abdadadcacdbbbbbbdb+abbbcdab$
$$ bcc dcdabbbbcb$$$accbc+/*aa--aaaba/aa*baabc/dbbbcdbcdb+-bcdcaab---+cbb/*dcaabcaababcca?$$$cbadba*/$bccabcbbabbbbcbcbcccbbccaba*/dbc/*?ad/*abc-+aabbbb*/da/*aadaabbc-
abc bcb ccb$cddbccbabbcbaaa//*abaac$++adcadaaaadababac*/$$$cca$aaacbbcc?aababbcb-$$$$$cbabcaa/bccabcdcabbbc+bcc$$$acc*/abaccaabcbbdcacbbc++cca*//aacb$ababcc*/acc
dca bcb $$accccbbbacdcaad-+?acac/dcda/*+-/acdbdc-+-$$aaa*/dcaaccadcaaaaaad$$$cab$$ac*/+-ab*aaaac+-$abcbcbdadacdaaabbabaaba*/dcdcccb-+-acc$++
$$ $$ +--bc?$bbbbad--cb/bcb$$$bccbcbbcccd$$$ad?abcabcdc-dcbbbab--++$$bababbc++$$$db$$$aa*cadad+-*cdab-+/*ac*++abadbabb+-bbaaccaddb-+$+-abcb-+accbbbccb*bbbbabbccbc-
db bbb $da--b++?$$$*/--dbadabcba$$$bbababcbabcbabba$$$cdbcca$a*cbacccb$$bcb--abbcbcbababccacbbbabcd-abac--$$$--bcbbacbbaddbccb+$c-+bcb?++dc?ba*cca
$$$ ++ ?c$$$bcbccbbbb+bcbbbbabbbadaabb*/bacbdcacbcbad$$$*aaa/*bccbccbab-*/bcc+-dcaaabbbbdbbbb+-$$$aaabbbbcb?bbbccbcdb--acccca+-cbc++abdcaaaaaddc/*aacb++++dc-+/adcdbbab
ccb + acdbbb/*/cbbbbabbcbb--$$abc++abc--$$$*bccccbdcdca+accabcccaad$+-abacc*-+*/*bb-+aaaba++$dbbbbcdccbac*b-+addabaccb*ccbaaabcbbbabadbccaabcabccbdccdb?aa-ccaccbbb$$abcaaa
abc -+ /+-abc*bbbbacdbabacb/*babdcaabac++cdaaa*cbbcccdbcbdcadcbcbaaa/*cbbabbabaccaccccbcdabaccabacaadb-+$$$*abdaccccbbaba++?ccbdcababababc++-aba*//bbbdaac-+*aabc/ba
/ ad ++*/cbaaadbdabcdcd/$$$ccb-*/cbabc-+ac+-cbacc*/$$++a--ac*abbdcdaaa+-/ccb?bbbcbcbcb--dca-ccaab-+bccb*$$dca--+*/dbd*ababbabccacabcbbbcbbccacbcb
$ +- cbdabcdc*c*/*--acbcb$$$*/*bcbc$$$aaa/*db-accbbcb+-bcbabcbcbdabc?/*ba++abccbcacc+++-bad--bccbbbbccb/**abdb/$$$dccbbcba*$$aacc/*ab/
c $ --/*++acc*/a-ccb++acccbaaadcaababcacc$babbbbaaabbbbad?$$--abcdcaaccbada/cca-+cbabccd$aa*/--aba$$ca$$$ccb-+cb$$$dcccb*//*abaccbabccacdbccdabcc+bbcd
/* da acbab-adcb$$$babaaadc/*caba/*ac++aaa+abcaaaa*//*baaccbccabcaccbcaaabbabcbadaaabaab$acc/*babbacdbaccb$aaa++ab*d--++-*/dadcbababc?$abada*bacc
a cca $$$ccb$ababaccaccabcbadaaadc*/aaaba/+-?abaacc--cddcca++dcad$$-+abc-addaaabccdababcc?bcc?ba*/+-/*ddabaa-/*+acccadacc-+abdc--da--aba--+$$--
ab dca -?bbbabcbaccd-+-?+ad/*abcbcbbccaba/*cbabaabcbccaaaa-+$$-abcccadcaadc*/ab$adbab-+ccaccacbccbabcbaaa--dcdcadb++bab$$++dcab+-++bc/*cdaa++bb*/
c da ?cb+abaaacd---bbac$$$c$+--+dba++-bc+-abcababdadabbac$+bcc/*cb/-+bccadccb*bc--addbababdabccadbdac/*bab+$/ab+-cdcadcb?adcbdcaa--
aa c *bccacca/*ccbaaa+-abdca$$+ab--ccbc--dccbbbbab$$dcabccabaaccb+da-+adcaddbacbabacccdbccba+-aaadca+--c$$$dc*bab$$da+baadbadacc+da/accaba
ac acc babbadc--bbbbcbaba*bcbbbaccdaadcaaaabcbccccbacccb*/cdaab$c$cdabaabc--abcdca*/dbacc+bb-bacbbbaabbaabbbabbccad-+/--+db-acbcccbdc*dababcbddbb$$ad$bbaaa
++ cca $bcbd++aaaaabc$cd*/abc-+ccbacc+abccb$$dbdc--accbc?ab-db/abcbcbdabcbccccbdbbbbbbdabc+-accb$$$$$$--?bcabca?aaaabbaccca+-++dbdbadbdc$$$dc*/
$$ cb ++ccabbbbbb/--bbb$$$ab*aaaaad/-bcbaaaabc*/bbc$cbcbbcc/*+abbcb/ccbaba$$*/$aaadab*acabdca--a-+abbcbaa/*ababa$$cb?abda*acccbbbabcb*dabbbcd/+-*
/ abc db++babaacbbdbcc*/baaba-++ccb?/ccbbbb??abbab/*bcadcbabadca?baaaabb**$aaacbbab$$$cd*/bcabaaabbbccadca/*++cbbcaabcb--abbcb*/dadabcaa?abc/*
ac + ccabbbbbdacccbbcc+adbabad/*bbbb$ccabbb?acaaaabdabcbcbccbccb?ababccbaccbaaa-*aaacadbcbcd/*/+-aa+-bccaccbbabb?-babda*/ccbdacbaa*aaaab--bc
*/ ba $$$--dccca*//?aacdabc+-a-++bbbababbac$$$+-cbabababbbb$$*dcdcabc/acccb+-$$$acc*$$bbbababcb?+-+*bb*/cbbb-?abcbdb*/abbbbbd-dc?cbaba-+abaabaa/bbb*/+-
aaa aa *dccb+dbccbbababba+accaccbccbbdbcbcbdbcacbbbaccadbdbaabacca*/ccbba+acdcabcb++++cadbbbadadaba/*ad*/aba-*/$$$acbcd+babbb++dcaababcba--ccb?bcbaccba++babda
+ aba /-ab*/+---dcbcb$$$accadaccaabaadbbbbaaaab+$$$ccbdca?daabdcdc+-ddacd*/+-dbaba-+bbbda-+bcc/*cbdb-+bbaa?aa$$$bc++acacdadb$*bcbcdbbb-+bab+db$$$$$$$*/ab?adbcc
bab */ c?abadcaacb/b*bbb++ad-+da*/*adacca+-?baabccaaccab*accabbccaccdadb*/aba--dca-+$--?*dcdaadababacbcbbbccb*aaaaaabbcca$$++-abaabac++abacb
ba ccb $$$ccbaccbabdb*dadacca$$-+bbaaabcbadc+-bbb*-acc/dbbcb$/*bcc?-adccbaa+adccbaddcacca*cb/*bcacc+-+bcdcad*bcbb/b-/*+bbac$$?++-bbbbbb$cdccbccbabbb
dca bcc -++$$-adc$$accabacacbbbbacaa$$$db+-?+-aa/babcb*/*$$$+aaa$adcbbbbbabc$dbccabaaaaccbcbaccdbbb/-aba++-+dbbccdcdbabc-+--?-+-+-acabcad+-abbcb/*
+ $ babbabcd--bcca+-++bcbcdad?bccaaabcbb$$$acc*/aba--dadadacc/*dbaba*ccaa*/ac-+ab//baadacbababccdca-+-+abcd++bcc$$$$$bccbcbadcaabcbcc+aaa+-abcbcc+-$d
ba bcc aaaabadbdca*/dc$$$acc--acc+-accbacccba--abadbbbbcbbcabcaada//*/*bba--adabdca**+-dcacc?bcb++babc-ccbdaaaa+-cca/aba*bbbda*/aa-+cca$$bbabc+bbbdbab$$ba+
abc da +-ccaab--cbbb++abcbbdc++aa++aabcdcbcaccbab?acaccabbcaaacb/*aaaddcdc/cdcab++cccbcdcbcc/*--cad$$$dcadc?-bccabac/abdcaabdadca*/ccb++ac+-
+ -- -+$$?-+cb$$$dbccbab-dadbcbddbcdacc+-da+-+b$$$cbcbdcbcc--ab$ab$da-+bccbcdcc/-cbcbab+-/*/*-cd*/$*baccacaa*$$$*abaccbaccadabbb*ab-$$accdcaabab
bab aaa ?cdcbc-+bcca-+dcaccab*/abcdcbbccbda$ab--*/ccabdabbbabbcccaa*/ad-+abaaa/ac/-cabccddbcb$$$-+-+?abc$$abba*/$$dbbaaa$$baccabbc/bcbcd$
cb $ ba-cdbabbccb?dcababdaaccaadab-bab-+$ccaac$$$+-$$$$ac$$ccba$acccdabababcca*/cbacbaaa--aba+dadbacc--++bbb-+abaab+-$$$-dadb$$$bcc/abcccabb-**/--bb-
*/ bb */-abbbabcdaccadabccaacbabbcacccdcbab+babcc/*/*ccbacbc--babbbaacdca*acacadbabababcc+bcb-$$accbcda++--$$$adccbccbabaccaaaaaabababcbccaabcaccabbcdccb$dcaabc$abca
c bc accbcb--dbbb+abcac--++--db$$dabcccbdcbab*a$$---$$daad*babdcaa$$$bbbbccdacc*++c+++aaa--$dcabaaadbcccb$-+aa/*dcabc+-ab/bcc?accd
$$ aaa babba-+/*abacbacc--aba/*ccaacc*bc/*aaaaabcaccdcacca-acadabada-cca++acc*/bcdccd++-/*abc+-+cd/*bbbabcacbbba+da+abbcbccb+-+ddcabc*bcbcdccbbb-adcdcabcb
bc bbb bcabacccdbabcbbaaaabcdb/*/abcb*caba-+ccb-+abababab-*/--bc/dbccbad?ababcbaba+--bab*/ccabcbdcadb*bcc/aaa+?acc/db/dad*/daaaa
++ bc /*/+--+aabcbbcccca?bab*/bccbbb$$$bcbdcabc*/dcabaacdaabca---+-+ab+/bb-+++bbbbcb?adada-+cbccaccdb-bccaacbcbba-++bcccabcc*bcbc*//*$$bad$dbaa-bcdabc

Sample output:

bab aaa *ccadc--+-abbabbac+-adbccdcacc*accadabcbdcdacc$$dabbcca/*--bcbcd+bbaaacaaadc$$$baadbad-+bcbcbaabcb+-*/?+aab++-c*/dcdb/**-db
ac * acdaaaccb/b$$ab$$$dcabac$$$dca*/aaaacaba++cbabbbacccbdcacbbbbcb-+bbb$$$bcbababababadbbadc/adbbcb$ab++abcaa/*ba*/cda/$$abadbccdbcdcdac*/--*
abc -- $$$b$$$/*cbcbabda/*abcaba*//*+-*//ccabcbcbaaaabccbbb/*da?acdba--adabcdaab-+--+-bbbb++c--abcada$ccaaaa*/?$ccb-+bccac++ccbabcbbbbccaaabadc$bcaaaad
bb bab -bbbcabaccdcababcaaab?dcadc?dbacbbbbad+-dcad?$$$abacbb$$$aaa$cdcbab?aaa*cddaab++abccbab++cd++aaaac$$+bababab+aaab/a/*?bc?babccdaccababccadada
cca bbb da--ccbbab$$$bbccadb/adacdcaacccbabcababcb+bcbaa$/*bccab$--/*cbbccdb*bccaba*//*bbbbdbac?$$$?ccb-*bcb-acacc$$$-+dcacc-++-abdbbbbcaccabadabc-+dabcb?/d+ad
aba bcb ccababdbdcdc/bccabccbaccabcba*/--dcbc++dabcc+-dca$$bbbaccbab*/abaabccbccbbcb$$acabcb/dc$bbbcbaabb+-adab-bccabccbc/*bbbdcadaacab--+-badcac*adaccd--bcacacc-+
cb $ babdbaccadbaccba$$abccca+aaacdaaaabdbdabcb--+ba$$$bbabccbabcbbccabaaaa+babcbb$$$abaabcabaad/*aaacc*/-+ba$$abcb$$bbcbcbbccbc*/bbbaa*ccacbab$badbcaba
++ acc bbbdacd$$$-+abdcaaccac/adabab+daccadca-aaa-++bcdbdca*/+babab-+bbb/*$$abaccb$abbcccbacc/++*babcbaabcba--acc$$$aa+-aaabbb+-bacbbcbb+babc/$$cbab?$
? aaa ccbbbb-acbbcd++bbbbb$badcabac-+bcb$$$++-+cb-+acbbabcbbaabcabc++abdbcb?+-bbbbadbacbab++accadccaabaccbbab++ccabcbabbaaaba+--bbbababbbbcaaabab/*ababcc
? dca d?abcdcaaaacab----aad*/-+babccbccaba$$$dc$db/cdd+aabcc*?bbbc*/*babcddbbab--baaaaccbac**cbbcadab?abc/-dc+-bc*//-+ba$$$+cabc
cca abc /++/*--+abcaba*/?/aaa?$*abaccccacca--aacd/*cdbcc*ccbaddb?dcaaccbbb++$$bcdaaccdccb/cb$$++/*bbbadcdccb-$$$$bbbababbcb$$$-+baaaacc-+bbabacbabcd/abcdbbbb
dc ++ $$$ababaad++daab*db*aaac+-/*/bc+bcbb?bcbbcbaaabaaccbab$$--cda/dbbabad/c+-dcdab+abadbbbdc$$$abbbcb++abdadadcacdbbbbbbdb+abbbcdab$
$$ bcc dcdabbbbcb$$$accbc+/*aa--aaaba/aa*baabc/dbbbcdbcdb+-bcdcaab---+cbb/*dcaabcaababcca?$$$cbadba*/$bccabcbbabbbbcbcbcccbbccaba*/dbc/*?ad/*abc-+aabbbb*/da/*aadaabbc-
abc bcb ccb$cddbccbabbcbaaa//*abaac$++adcadaaaadababac*/$$$cca$aaacbbcc?aababbcb-$$$$$cbabcaa/bccabcdcabbbc+bcc$$$acc*/abaccaabcbbdcacbbc++cca*//aacb$ababcc*/acc
dca bcb $$accccbbbacdcaad-+?acac/dcda/*+-/acdbdc-+-$$aaa*/dcaaccadcaaaaaad$$$cab$$ac*/+-ab*aaaac+-$abcbcbdadacdaaabbabaaba*/dcdcccb-+-acc$++
$$ $$ +--bc?$bbbbad--cb/bcb$$$bccbcbbcccd$$$ad?abcabcdc-dcbbbab--++$$bababbc++$$$db$$$aa*cadad+-*cdab-+/*ac*++abadbabb+-bbaaccaddb-+$+-abcb-+accbbbccb*bbbbabbccbc-
db bbb $da--b++?$$$*/--dbadabcba$$$bbababcbabcbabba$$$cdbcca$a*cbacccb$$bcb--abbcbcbababccacbbbabcd-abac--$$$--bcbbacbbaddbccb+$c-+bcb?++dc?ba*cca
$$$ ++ ?c$$$bcbccbbbb+bcbbbbabbbadaabb*/bacbdcacbcbad$$$*aaa/*bccbccbab-*/bcc+-dcaaabbbbdbbbb+-$$$aaabbbbcb?bbbccbcdb--acccca+-cbc++abdcaaaaaddc/*aacb++++dc-+/adcdbbab
ccb + acdbbb/*/cbbbbabbcbb--$$abc++abc--$$$*bccccbdcdca+accabcccaad$+-abacc*-+*/*bb-+aaaba++$dbbbbcdccbac*b-+addabaccb*ccbaaabcbbbabadbccaabcabccbdccdb?aa-ccaccbbb$$abcaaa
abc -+ /+-abc*bbbbacdbabacb/*babdcaabac++cdaaa*cbbcccdbcbdcadcbcbaaa/*cbbabbabaccaccccbcdabaccabacaadb-+$$$*abdaccccbbaba++?ccbdcababababc++-aba*//bbbdaac-+*aabc/ba
/ ad ++*/cbaaadbdabcdcd/$$$ccb-*/cbabc-+ac+-cbacc*/$$++a--ac*abbdcdaaa+-/ccb?bbbcbcbcb--dca-ccaab-+bccb*$$dca--+*/dbd*ababbabccacabcbbbcbbccacbcb
$ +- cbdabcdc*c*/*--acbcb$$$*/*bcbc$$$aaa/*db-accbbcb+-bcbabcbcbdabc?/*ba++abccbcacc+++-bad--bccbbbbccb/**abdb/$$$dccbbcba*$$aacc/*ab/
c $ --/*++acc*/a-ccb++acccbaaadcaababcacc$babbbbaaabbbbad?$$--abcdcaaccbada/cca-+cbabccd$aa*/--aba$$ca$$$ccb-+cb$$$dcccb*//*abaccbabccacdbccdabcc+bbcd
/* da acbab-adcb$$$babaaadc/*caba/*ac++aaa+abcaaaa*//*baaccbccabcaccbcaaabbabcbadaaabaab$acc/*babbacdbaccb$aaa++ab*d--++-*/dadcbababc?$abada*bacc
a cca $$$ccb$ababaccaccabcbadaaadc*/aaaba/+-?abaacc--cddcca++dcad$$-+abc-addaaabccdababcc?bcc?ba*/+-/*ddabaa-/*+acccadacc-+abdc--da--aba--+$$--
ab dca -?bbbabcbaccd-+-?+ad/*abcbcbbccaba/*cbabaabcbccaaaa-+$$-abcccadcaadc*/ab$adbab-+ccaccacbccbabcbaaa--dcdcadb++bab$$++dcab+-++bc/*cdaa++bb*/
c da ?cb+abaaacd---bbac$$$c$+--+dba++-bc+-abcababdadabbac$+bcc/*cb/-+bccadccb*bc--addbababdabccadbdac/*bab+$/ab+-cdcadcb?adcbdcaa--
aa c *bccacca/*ccbaaa+-abdca$$+ab--ccbc--dccbbbbab$$dcabccabaaccb+da-+adcaddbacbabacccdbccba+-aaadca+--c$$$dc*bab$$da+baadbadacc+da/accaba
ac acc babbadc--bbbbcbaba*bcbbbaccdaadcaaaabcbccccbacccb*/cdaab$c$cdabaabc--abcdca*/dbacc+bb-bacbbbaabbaabbbabbccad-+/--+db-acbcccbdc*dababcbddbb$$ad$bbaaa
++ cca $bcbd++aaaaabc$cd*/abc-+ccbacc+abccb$$dbdc--accbc?ab-db/abcbcbdabcbccccbdbbbbbbdabc+-accb$$$$$$--?bcabca?aaaabbaccca+-++dbdbadbdc$$$dc*/
$$ cb ++ccabbbbbb/--bbb$$$ab*aaaaad/-bcbaaaabc*/bbc$cbcbbcc/*+abbcb/ccbaba$$*/$aaadab*acabdca--a-+abbcbaa/*ababa$$cb?abda*acccbbbabcb*dabbbcd/+-*
/ abc db++babaacbbdbcc*/baaba-++ccb?/ccbbbb??abbab/*bcadcbabadca?baaaabb**$aaacbbab$$$cd*/bcabaaabbbccadca/*++cbbcaabcb--abbcb*/dadabcaa?abc/*
ac + ccabbbbbdacccbbcc+adbabad/*bbbb$ccabbb?acaaaabdabcbcbccbccb?ababccbaccbaaa-*aaacadbcbcd/*/+-aa+-bccaccbbabb?-babda*/ccbdacbaa*aaaab--bc
*/ ba $$$--dccca*//?aacdabc+-a-++bbbababbac$$$+-cbabababbbb$$*dcdcabc/acccb+-$$$acc*$$bbbababcb?+-+*bb*/cbbb-?abcbdb*/abbbbbd-dc?cbaba-+abaabaa/bbb*/+-
aaa aa *dccb+dbccbbababba+accaccbccbbdbcbcbdbcacbbbaccadbdbaabacca*/ccbba+acdcabcb++++cadbbbadadaba/*ad*/aba-*/$$$acbcd+babbb++dcaababcba--ccb?bcbaccba++babda
+ aba /-ab*/+---dcbcb$$$accadaccaabaadbbbbaaaab+$$$ccbdca?daabdcdc+-ddacd*/+-dbaba-+bbbda-+bcc/*cbdb-+bbaa?aa$$$bc++acacdadb$*bcbcdbbb-+bab+db$$$$$$$*/ab?adbcc
bab */ c?abadcaacb/b*bbb++ad-+da*/*adacca+-?baabccaaccab*accabbccaccdadb*/aba--dca-+$--?*dcdaadababacbcbbbccb*aaaaaabbcca$$++-abaabac++abacb
ba ccb $$$ccbaccbabdb*dadacca$$-+bbaaabcbadc+-bbb*-acc/dbbcb$/*bcc?-adccbaa+adccbaddcacca*cb/*bcacc+-+bcdcad*bcbb/b-/*+bbac$$?++-bbbbbb$cdccbccbabbb
dca bcc -++$$-adc$$accabacacbbbbacaa$$$db+-?+-aa/babcb*/*$$$+aaa$adcbbbbbabc$dbccabaaaaccbcbaccdbbb/-aba++-+dbbccdcdbabc-+--?-+-+-acabcad+-abbcb/*
+ $ babbabcd--bcca+-++bcbcdad?bccaaabcbb$$$acc*/aba--dadadacc/*dbaba*ccaa*/ac-+ab//baadacbababccdca-+-+abcd++bcc$$$$$bccbcbadcaabcbcc+aaa+-abcbcc+-$d
ba bcc aaaabadbdca*/dc$$$acc--acc+-accbacccba--abadbbbbcbbcabcaada//*/*bba--adabdca**+-dcacc?bcb++babc-ccbdaaaa+-cca/aba*bbbda*/aa-+cca$$bbabc+bbbdbab$$ba+
abc da +-ccaab--cbbb++abcbbdc++aa++aabcdcbcaccbab?acaccabbcaaacb/*aaaddcdc/cdcab++cccbcdcbcc/*--cad$$$dcadc?-bccabac/abdcaabdadca*/ccb++ac+-
+ -- -+$$?-+cb$$$dbccbab-dadbcbddbcdacc+-da+-+b$$$cbcbdcbcc--ab$ab$da-+bccbcdcc/-cbcbab+-/*/*-cd*/$*baccacaa*$$$*abaccbaccadabbb*ab-$$accdcaabab
bab aaa ?cdcbc-+bcca-+dcaccab*/abcdcbbccbda$ab--*/ccabdabbbabbcccaa*/ad-+abaaa/ac/-cabccddbcb$$$-+-+?abc$$abba*/$$dbbaaa$$baccabbc/bcbcd$
cb $ ba-cdbabbccb?dcababdaaccaadab-bab-+$ccaac$$$+-$$$$ac$$ccba$acccdabababcca*/cbacbaaa--aba+dadbacc--++bbb-+abaab+-$$$-dadb$$$bcc/abcccabb-**/--bb-
*/ bb */-abbbabcdaccadabccaacbabbcacccdcbab+babcc/*/*ccbacbc--babbbaacdca*acacadbabababcc+bcb-$$accbcda++--$$$adccbccbabaccaaaaaabababcbccaabcaccabbcdccb$dcaabc$abca
c bc accbcb--dbbb+abcac--++--db$$dabcccbdcbab*a$$---$$daad*babdcaa$$$bbbbccdacc*++c+++aaa--$dcabaaadbcccb$-+aa/*dcabc+-ab/bcc?accd
$$ aaa babba-+/*abacbacc--aba/*ccaacc*bc/*aaaaabcaccdcacca-acadabada-cca++acc*/bcdccd++-/*abc+-+cd/*bbbabcacbbba+da+abbcbccb+-+ddcabc*bcbcdccbbb-adcdcabcb
bc bbb bcabacccdbabcbbaaaabcdb/*/abcb*caba-+ccb-+abababab-*/--bc/dbccbad?ababcbaba+--bab*/ccabcbdcadb*bcc/aaa+?acc/db/dad*/daaaa
++ bc /*/+--+aabcbbcccca?bab*/bccbbb$$$bcbdcabc*/dcabaacdaabca---+-+ab+/bb-+++bbbbcb?adada-+cbccaccdb-bccaacbcbba-++bcccabcc*bcbc*//*$$bad$dbaa-bcdabc

Ranking

Python _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1hallvabo250.02292011/11/01 06:25:240B / 19B / 4B

PHP _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1Korvin1050.03122011/10/27 23:46:580B / ?B / ?B

Lua _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1pooq180.01472021/04/01 06:25:180B / ?B / ?B

jq _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1pooq10.01072018/01/23 13:29:330B / ?B / ?B

Brainfuck _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1ais52380.03662011/11/01 01:34:470B / ?B / ?B

GolfScript _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails10.09332011/11/03 13:44:360B / 0B / 0B
2teebee10.03832011/11/03 16:26:010B / 0B / 1B

FlogScript _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1milieu10.14272011/11/03 15:38:430B / ?B / ?B
2teebee10.05342011/11/03 16:26:260B / 0B / 1B

Language Ranking_

RankLangUserSizeScore
1GolfScripttails110000
2FlogScriptmilieu110000
3jqpooq110000
4Brainfuckais52381250
5Luapooq18555
6Pythonhallvabo25400
7PHPKorvin10595

return to the top page