replace last occurrence

Submit

Your name:
File:
Open code-statistics:

Language is selected by the extension of the file. See the list of supported languages to know the extension of your language.

Problem

Each line of input contains three strings (separated by spaces). Replace the last occurrence of the first in the third by the second, if there are any occurrences.

Examples:
z q xyzzy -> xyzqy
12 00 1234123443214321 -> 1234003443214321

Options

exec is denied

now post-mortem time, all source codes will be revealed

Sample input:_

bab aaa *ccadc--+-abbabbac+-adbccdcacc*accadabcbdcdacc$$dabbcca/*--bcbcd+bbaaacaaadc$$$baadbad-+bcbcbaabcb+-*/?+aab++-c*/dcdb/**-db
ac * acdaaaccb/b$$ab$$$dcabac$$$dca*/aaaacaba++cbabbbacccbdcacbbbbcb-+bbb$$$bcbababababadbbadc/adbbcb$ab++abcaa/*ba*/cda/$$abadbccdbcdcdac*/--*
abc -- $$$b$$$/*cbcbabda/*abcaba*//*+-*//ccabcbcbaaaabccbbb/*da?acdba--adabcdaab-+--+-bbbb++c--abcada$ccaaaa*/?$ccb-+bccac++ccbabcbbbbccaaabadc$bcaaaad
bb bab -bbbcabaccdcababcaaab?dcadc?dbacbbbbad+-dcad?$$$abacbb$$$aaa$cdcbab?aaa*cddaab++abccbab++cd++aaaac$$+bababab+aaab/a/*?bc?babccdaccababccadada
cca bbb da--ccbbab$$$bbccadb/adacdcaacccbabcababcb+bcbaa$/*bccab$--/*cbbccdb*bccaba*//*bbbbdbac?$$$?ccb-*bcb-acacc$$$-+dcacc-++-abdbbbbcaccabadabc-+dabcb?/d+ad
aba bcb ccababdbdcdc/bccabccbaccabcba*/--dcbc++dabcc+-dca$$bbbaccbab*/abaabccbccbbcb$$acabcb/dc$bbbcbaabb+-adab-bccabccbc/*bbbdcadaacab--+-badcac*adaccd--bcacacc-+
cb $ babdbaccadbaccba$$abccca+aaacdaaaabdbdabcb--+ba$$$bbabccbabcbbccabaaaa+babcbb$$$abaabcabaad/*aaacc*/-+ba$$abcb$$bbcbcbbccbc*/bbbaa*ccacbab$badbcaba
++ acc bbbdacd$$$-+abdcaaccac/adabab+daccadca-aaa-++bcdbdca*/+babab-+bbb/*$$abaccb$abbcccbacc/++*babcbaabcba--acc$$$aa+-aaabbb+-bacbbcbb+babc/$$cbab?$
? aaa ccbbbb-acbbcd++bbbbb$badcabac-+bcb$$$++-+cb-+acbbabcbbaabcabc++abdbcb?+-bbbbadbacbab++accadccaabaccbbab++ccabcbabbaaaba+--bbbababbbbcaaabab/*ababcc
? dca d?abcdcaaaacab----aad*/-+babccbccaba$$$dc$db/cdd+aabcc*?bbbc*/*babcddbbab--baaaaccbac**cbbcadab?abc/-dc+-bc*//-+ba$$$+cabc
cca abc /++/*--+abcaba*/?/aaa?$*abaccccacca--aacd/*cdbcc*ccbaddb?dcaaccbbb++$$bcdaaccdccb/cb$$++/*bbbadcdccb-$$$$bbbababbcb$$$-+baaaacc-+bbabacbabcd/abcdbbbb
dc ++ $$$ababaad++daab*db*aaac+-/*/bc+bcbb?bcbbcbaaabaaccbab$$--cda/dbbabad/c+-dcdab+abadbbbdc$$$abbbcb++abdadadcacdbbbbbbdb+abbbcdab$
$$ bcc dcdabbbbcb$$$accbc+/*aa--aaaba/aa*baabc/dbbbcdbcdb+-bcdcaab---+cbb/*dcaabcaababcca?$$$cbadba*/$bccabcbbabbbbcbcbcccbbccaba*/dbc/*?ad/*abc-+aabbbb*/da/*aadaabbc-
abc bcb ccb$cddbccbabbcbaaa//*abaac$++adcadaaaadababac*/$$$cca$aaacbbcc?aababbcb-$$$$$cbabcaa/bccabcdcabbbc+bcc$$$acc*/abaccaabcbbdcacbbc++cca*//aacb$ababcc*/acc
dca bcb $$accccbbbacdcaad-+?acac/dcda/*+-/acdbdc-+-$$aaa*/dcaaccadcaaaaaad$$$cab$$ac*/+-ab*aaaac+-$abcbcbdadacdaaabbabaaba*/dcdcccb-+-acc$++
$$ $$ +--bc?$bbbbad--cb/bcb$$$bccbcbbcccd$$$ad?abcabcdc-dcbbbab--++$$bababbc++$$$db$$$aa*cadad+-*cdab-+/*ac*++abadbabb+-bbaaccaddb-+$+-abcb-+accbbbccb*bbbbabbccbc-
db bbb $da--b++?$$$*/--dbadabcba$$$bbababcbabcbabba$$$cdbcca$a*cbacccb$$bcb--abbcbcbababccacbbbabcd-abac--$$$--bcbbacbbaddbccb+$c-+bcb?++dc?ba*cca
$$$ ++ ?c$$$bcbccbbbb+bcbbbbabbbadaabb*/bacbdcacbcbad$$$*aaa/*bccbccbab-*/bcc+-dcaaabbbbdbbbb+-$$$aaabbbbcb?bbbccbcdb--acccca+-cbc++abdcaaaaaddc/*aacb++++dc-+/adcdbbab
ccb + acdbbb/*/cbbbbabbcbb--$$abc++abc--$$$*bccccbdcdca+accabcccaad$+-abacc*-+*/*bb-+aaaba++$dbbbbcdccbac*b-+addabaccb*ccbaaabcbbbabadbccaabcabccbdccdb?aa-ccaccbbb$$abcaaa
abc -+ /+-abc*bbbbacdbabacb/*babdcaabac++cdaaa*cbbcccdbcbdcadcbcbaaa/*cbbabbabaccaccccbcdabaccabacaadb-+$$$*abdaccccbbaba++?ccbdcababababc++-aba*//bbbdaac-+*aabc/ba
/ ad ++*/cbaaadbdabcdcd/$$$ccb-*/cbabc-+ac+-cbacc*/$$++a--ac*abbdcdaaa+-/ccb?bbbcbcbcb--dca-ccaab-+bccb*$$dca--+*/dbd*ababbabccacabcbbbcbbccacbcb
$ +- cbdabcdc*c*/*--acbcb$$$*/*bcbc$$$aaa/*db-accbbcb+-bcbabcbcbdabc?/*ba++abccbcacc+++-bad--bccbbbbccb/**abdb/$$$dccbbcba*$$aacc/*ab/
c $ --/*++acc*/a-ccb++acccbaaadcaababcacc$babbbbaaabbbbad?$$--abcdcaaccbada/cca-+cbabccd$aa*/--aba$$ca$$$ccb-+cb$$$dcccb*//*abaccbabccacdbccdabcc+bbcd
/* da acbab-adcb$$$babaaadc/*caba/*ac++aaa+abcaaaa*//*baaccbccabcaccbcaaabbabcbadaaabaab$acc/*babbacdbaccb$aaa++ab*d--++-*/dadcbababc?$abada*bacc
a cca $$$ccb$ababaccaccabcbadaaadc*/aaaba/+-?abaacc--cddcca++dcad$$-+abc-addaaabccdababcc?bcc?ba*/+-/*ddabaa-/*+acccadacc-+abdc--da--aba--+$$--
ab dca -?bbbabcbaccd-+-?+ad/*abcbcbbccaba/*cbabaabcbccaaaa-+$$-abcccadcaadc*/ab$adbab-+ccaccacbccbabcbaaa--dcdcadb++bab$$++dcab+-++bc/*cdaa++bb*/
c da ?cb+abaaacd---bbac$$$c$+--+dba++-bc+-abcababdadabbac$+bcc/*cb/-+bccadccb*bc--addbababdabccadbdac/*bab+$/ab+-cdcadcb?adcbdcaa--
aa c *bccacca/*ccbaaa+-abdca$$+ab--ccbc--dccbbbbab$$dcabccabaaccb+da-+adcaddbacbabacccdbccba+-aaadca+--c$$$dc*bab$$da+baadbadacc+da/accaba
ac acc babbadc--bbbbcbaba*bcbbbaccdaadcaaaabcbccccbacccb*/cdaab$c$cdabaabc--abcdca*/dbacc+bb-bacbbbaabbaabbbabbccad-+/--+db-acbcccbdc*dababcbddbb$$ad$bbaaa
++ cca $bcbd++aaaaabc$cd*/abc-+ccbacc+abccb$$dbdc--accbc?ab-db/abcbcbdabcbccccbdbbbbbbdabc+-accb$$$$$$--?bcabca?aaaabbaccca+-++dbdbadbdc$$$dc*/
$$ cb ++ccabbbbbb/--bbb$$$ab*aaaaad/-bcbaaaabc*/bbc$cbcbbcc/*+abbcb/ccbaba$$*/$aaadab*acabdca--a-+abbcbaa/*ababa$$cb?abda*acccbbbabcb*dabbbcd/+-*
/ abc db++babaacbbdbcc*/baaba-++ccb?/ccbbbb??abbab/*bcadcbabadca?baaaabb**$aaacbbab$$$cd*/bcabaaabbbccadca/*++cbbcaabcb--abbcb*/dadabcaa?abc/*
ac + ccabbbbbdacccbbcc+adbabad/*bbbb$ccabbb?acaaaabdabcbcbccbccb?ababccbaccbaaa-*aaacadbcbcd/*/+-aa+-bccaccbbabb?-babda*/ccbdacbaa*aaaab--bc
*/ ba $$$--dccca*//?aacdabc+-a-++bbbababbac$$$+-cbabababbbb$$*dcdcabc/acccb+-$$$acc*$$bbbababcb?+-+*bb*/cbbb-?abcbdb*/abbbbbd-dc?cbaba-+abaabaa/bbb*/+-
aaa aa *dccb+dbccbbababba+accaccbccbbdbcbcbdbcacbbbaccadbdbaabacca*/ccbba+acdcabcb++++cadbbbadadaba/*ad*/aba-*/$$$acbcd+babbb++dcaababcba--ccb?bcbaccba++babda
+ aba /-ab*/+---dcbcb$$$accadaccaabaadbbbbaaaab+$$$ccbdca?daabdcdc+-ddacd*/+-dbaba-+bbbda-+bcc/*cbdb-+bbaa?aa$$$bc++acacdadb$*bcbcdbbb-+bab+db$$$$$$$*/ab?adbcc
bab */ c?abadcaacb/b*bbb++ad-+da*/*adacca+-?baabccaaccab*accabbccaccdadb*/aba--dca-+$--?*dcdaadababacbcbbbccb*aaaaaabbcca$$++-abaabac++abacb
ba ccb $$$ccbaccbabdb*dadacca$$-+bbaaabcbadc+-bbb*-acc/dbbcb$/*bcc?-adccbaa+adccbaddcacca*cb/*bcacc+-+bcdcad*bcbb/b-/*+bbac$$?++-bbbbbb$cdccbccbabbb
dca bcc -++$$-adc$$accabacacbbbbacaa$$$db+-?+-aa/babcb*/*$$$+aaa$adcbbbbbabc$dbccabaaaaccbcbaccdbbb/-aba++-+dbbccdcdbabc-+--?-+-+-acabcad+-abbcb/*
+ $ babbabcd--bcca+-++bcbcdad?bccaaabcbb$$$acc*/aba--dadadacc/*dbaba*ccaa*/ac-+ab//baadacbababccdca-+-+abcd++bcc$$$$$bccbcbadcaabcbcc+aaa+-abcbcc+-$d
ba bcc aaaabadbdca*/dc$$$acc--acc+-accbacccba--abadbbbbcbbcabcaada//*/*bba--adabdca**+-dcacc?bcb++babc-ccbdaaaa+-cca/aba*bbbda*/aa-+cca$$bbabc+bbbdbab$$ba+
abc da +-ccaab--cbbb++abcbbdc++aa++aabcdcbcaccbab?acaccabbcaaacb/*aaaddcdc/cdcab++cccbcdcbcc/*--cad$$$dcadc?-bccabac/abdcaabdadca*/ccb++ac+-
+ -- -+$$?-+cb$$$dbccbab-dadbcbddbcdacc+-da+-+b$$$cbcbdcbcc--ab$ab$da-+bccbcdcc/-cbcbab+-/*/*-cd*/$*baccacaa*$$$*abaccbaccadabbb*ab-$$accdcaabab
bab aaa ?cdcbc-+bcca-+dcaccab*/abcdcbbccbda$ab--*/ccabdabbbabbcccaa*/ad-+abaaa/ac/-cabccddbcb$$$-+-+?abc$$abba*/$$dbbaaa$$baccabbc/bcbcd$
cb $ ba-cdbabbccb?dcababdaaccaadab-bab-+$ccaac$$$+-$$$$ac$$ccba$acccdabababcca*/cbacbaaa--aba+dadbacc--++bbb-+abaab+-$$$-dadb$$$bcc/abcccabb-**/--bb-
*/ bb */-abbbabcdaccadabccaacbabbcacccdcbab+babcc/*/*ccbacbc--babbbaacdca*acacadbabababcc+bcb-$$accbcda++--$$$adccbccbabaccaaaaaabababcbccaabcaccabbcdccb$dcaabc$abca
c bc accbcb--dbbb+abcac--++--db$$dabcccbdcbab*a$$---$$daad*babdcaa$$$bbbbccdacc*++c+++aaa--$dcabaaadbcccb$-+aa/*dcabc+-ab/bcc?accd
$$ aaa babba-+/*abacbacc--aba/*ccaacc*bc/*aaaaabcaccdcacca-acadabada-cca++acc*/bcdccd++-/*abc+-+cd/*bbbabcacbbba+da+abbcbccb+-+ddcabc*bcbcdccbbb-adcdcabcb
bc bbb bcabacccdbabcbbaaaabcdb/*/abcb*caba-+ccb-+abababab-*/--bc/dbccbad?ababcbaba+--bab*/ccabcbdcadb*bcc/aaa+?acc/db/dad*/daaaa
++ bc /*/+--+aabcbbcccca?bab*/bccbbb$$$bcbdcabc*/dcabaacdaabca---+-+ab+/bb-+++bbbbcb?adada-+cbccaccdb-bccaacbcbba-++bcccabcc*bcbc*//*$$bad$dbaa-bcdabc

Sample output:

bab aaa *ccadc--+-abbabbac+-adbccdcacc*accadabcbdcdacc$$dabbcca/*--bcbcd+bbaaacaaadc$$$baadbad-+bcbcbaabcb+-*/?+aab++-c*/dcdb/**-db
ac * acdaaaccb/b$$ab$$$dcabac$$$dca*/aaaacaba++cbabbbacccbdcacbbbbcb-+bbb$$$bcbababababadbbadc/adbbcb$ab++abcaa/*ba*/cda/$$abadbccdbcdcdac*/--*
abc -- $$$b$$$/*cbcbabda/*abcaba*//*+-*//ccabcbcbaaaabccbbb/*da?acdba--adabcdaab-+--+-bbbb++c--abcada$ccaaaa*/?$ccb-+bccac++ccbabcbbbbccaaabadc$bcaaaad
bb bab -bbbcabaccdcababcaaab?dcadc?dbacbbbbad+-dcad?$$$abacbb$$$aaa$cdcbab?aaa*cddaab++abccbab++cd++aaaac$$+bababab+aaab/a/*?bc?babccdaccababccadada
cca bbb da--ccbbab$$$bbccadb/adacdcaacccbabcababcb+bcbaa$/*bccab$--/*cbbccdb*bccaba*//*bbbbdbac?$$$?ccb-*bcb-acacc$$$-+dcacc-++-abdbbbbcaccabadabc-+dabcb?/d+ad
aba bcb ccababdbdcdc/bccabccbaccabcba*/--dcbc++dabcc+-dca$$bbbaccbab*/abaabccbccbbcb$$acabcb/dc$bbbcbaabb+-adab-bccabccbc/*bbbdcadaacab--+-badcac*adaccd--bcacacc-+
cb $ babdbaccadbaccba$$abccca+aaacdaaaabdbdabcb--+ba$$$bbabccbabcbbccabaaaa+babcbb$$$abaabcabaad/*aaacc*/-+ba$$abcb$$bbcbcbbccbc*/bbbaa*ccacbab$badbcaba
++ acc bbbdacd$$$-+abdcaaccac/adabab+daccadca-aaa-++bcdbdca*/+babab-+bbb/*$$abaccb$abbcccbacc/++*babcbaabcba--acc$$$aa+-aaabbb+-bacbbcbb+babc/$$cbab?$
? aaa ccbbbb-acbbcd++bbbbb$badcabac-+bcb$$$++-+cb-+acbbabcbbaabcabc++abdbcb?+-bbbbadbacbab++accadccaabaccbbab++ccabcbabbaaaba+--bbbababbbbcaaabab/*ababcc
? dca d?abcdcaaaacab----aad*/-+babccbccaba$$$dc$db/cdd+aabcc*?bbbc*/*babcddbbab--baaaaccbac**cbbcadab?abc/-dc+-bc*//-+ba$$$+cabc
cca abc /++/*--+abcaba*/?/aaa?$*abaccccacca--aacd/*cdbcc*ccbaddb?dcaaccbbb++$$bcdaaccdccb/cb$$++/*bbbadcdccb-$$$$bbbababbcb$$$-+baaaacc-+bbabacbabcd/abcdbbbb
dc ++ $$$ababaad++daab*db*aaac+-/*/bc+bcbb?bcbbcbaaabaaccbab$$--cda/dbbabad/c+-dcdab+abadbbbdc$$$abbbcb++abdadadcacdbbbbbbdb+abbbcdab$
$$ bcc dcdabbbbcb$$$accbc+/*aa--aaaba/aa*baabc/dbbbcdbcdb+-bcdcaab---+cbb/*dcaabcaababcca?$$$cbadba*/$bccabcbbabbbbcbcbcccbbccaba*/dbc/*?ad/*abc-+aabbbb*/da/*aadaabbc-
abc bcb ccb$cddbccbabbcbaaa//*abaac$++adcadaaaadababac*/$$$cca$aaacbbcc?aababbcb-$$$$$cbabcaa/bccabcdcabbbc+bcc$$$acc*/abaccaabcbbdcacbbc++cca*//aacb$ababcc*/acc
dca bcb $$accccbbbacdcaad-+?acac/dcda/*+-/acdbdc-+-$$aaa*/dcaaccadcaaaaaad$$$cab$$ac*/+-ab*aaaac+-$abcbcbdadacdaaabbabaaba*/dcdcccb-+-acc$++
$$ $$ +--bc?$bbbbad--cb/bcb$$$bccbcbbcccd$$$ad?abcabcdc-dcbbbab--++$$bababbc++$$$db$$$aa*cadad+-*cdab-+/*ac*++abadbabb+-bbaaccaddb-+$+-abcb-+accbbbccb*bbbbabbccbc-
db bbb $da--b++?$$$*/--dbadabcba$$$bbababcbabcbabba$$$cdbcca$a*cbacccb$$bcb--abbcbcbababccacbbbabcd-abac--$$$--bcbbacbbaddbccb+$c-+bcb?++dc?ba*cca
$$$ ++ ?c$$$bcbccbbbb+bcbbbbabbbadaabb*/bacbdcacbcbad$$$*aaa/*bccbccbab-*/bcc+-dcaaabbbbdbbbb+-$$$aaabbbbcb?bbbccbcdb--acccca+-cbc++abdcaaaaaddc/*aacb++++dc-+/adcdbbab
ccb + acdbbb/*/cbbbbabbcbb--$$abc++abc--$$$*bccccbdcdca+accabcccaad$+-abacc*-+*/*bb-+aaaba++$dbbbbcdccbac*b-+addabaccb*ccbaaabcbbbabadbccaabcabccbdccdb?aa-ccaccbbb$$abcaaa
abc -+ /+-abc*bbbbacdbabacb/*babdcaabac++cdaaa*cbbcccdbcbdcadcbcbaaa/*cbbabbabaccaccccbcdabaccabacaadb-+$$$*abdaccccbbaba++?ccbdcababababc++-aba*//bbbdaac-+*aabc/ba
/ ad ++*/cbaaadbdabcdcd/$$$ccb-*/cbabc-+ac+-cbacc*/$$++a--ac*abbdcdaaa+-/ccb?bbbcbcbcb--dca-ccaab-+bccb*$$dca--+*/dbd*ababbabccacabcbbbcbbccacbcb
$ +- cbdabcdc*c*/*--acbcb$$$*/*bcbc$$$aaa/*db-accbbcb+-bcbabcbcbdabc?/*ba++abccbcacc+++-bad--bccbbbbccb/**abdb/$$$dccbbcba*$$aacc/*ab/
c $ --/*++acc*/a-ccb++acccbaaadcaababcacc$babbbbaaabbbbad?$$--abcdcaaccbada/cca-+cbabccd$aa*/--aba$$ca$$$ccb-+cb$$$dcccb*//*abaccbabccacdbccdabcc+bbcd
/* da acbab-adcb$$$babaaadc/*caba/*ac++aaa+abcaaaa*//*baaccbccabcaccbcaaabbabcbadaaabaab$acc/*babbacdbaccb$aaa++ab*d--++-*/dadcbababc?$abada*bacc
a cca $$$ccb$ababaccaccabcbadaaadc*/aaaba/+-?abaacc--cddcca++dcad$$-+abc-addaaabccdababcc?bcc?ba*/+-/*ddabaa-/*+acccadacc-+abdc--da--aba--+$$--
ab dca -?bbbabcbaccd-+-?+ad/*abcbcbbccaba/*cbabaabcbccaaaa-+$$-abcccadcaadc*/ab$adbab-+ccaccacbccbabcbaaa--dcdcadb++bab$$++dcab+-++bc/*cdaa++bb*/
c da ?cb+abaaacd---bbac$$$c$+--+dba++-bc+-abcababdadabbac$+bcc/*cb/-+bccadccb*bc--addbababdabccadbdac/*bab+$/ab+-cdcadcb?adcbdcaa--
aa c *bccacca/*ccbaaa+-abdca$$+ab--ccbc--dccbbbbab$$dcabccabaaccb+da-+adcaddbacbabacccdbccba+-aaadca+--c$$$dc*bab$$da+baadbadacc+da/accaba
ac acc babbadc--bbbbcbaba*bcbbbaccdaadcaaaabcbccccbacccb*/cdaab$c$cdabaabc--abcdca*/dbacc+bb-bacbbbaabbaabbbabbccad-+/--+db-acbcccbdc*dababcbddbb$$ad$bbaaa
++ cca $bcbd++aaaaabc$cd*/abc-+ccbacc+abccb$$dbdc--accbc?ab-db/abcbcbdabcbccccbdbbbbbbdabc+-accb$$$$$$--?bcabca?aaaabbaccca+-++dbdbadbdc$$$dc*/
$$ cb ++ccabbbbbb/--bbb$$$ab*aaaaad/-bcbaaaabc*/bbc$cbcbbcc/*+abbcb/ccbaba$$*/$aaadab*acabdca--a-+abbcbaa/*ababa$$cb?abda*acccbbbabcb*dabbbcd/+-*
/ abc db++babaacbbdbcc*/baaba-++ccb?/ccbbbb??abbab/*bcadcbabadca?baaaabb**$aaacbbab$$$cd*/bcabaaabbbccadca/*++cbbcaabcb--abbcb*/dadabcaa?abc/*
ac + ccabbbbbdacccbbcc+adbabad/*bbbb$ccabbb?acaaaabdabcbcbccbccb?ababccbaccbaaa-*aaacadbcbcd/*/+-aa+-bccaccbbabb?-babda*/ccbdacbaa*aaaab--bc
*/ ba $$$--dccca*//?aacdabc+-a-++bbbababbac$$$+-cbabababbbb$$*dcdcabc/acccb+-$$$acc*$$bbbababcb?+-+*bb*/cbbb-?abcbdb*/abbbbbd-dc?cbaba-+abaabaa/bbb*/+-
aaa aa *dccb+dbccbbababba+accaccbccbbdbcbcbdbcacbbbaccadbdbaabacca*/ccbba+acdcabcb++++cadbbbadadaba/*ad*/aba-*/$$$acbcd+babbb++dcaababcba--ccb?bcbaccba++babda
+ aba /-ab*/+---dcbcb$$$accadaccaabaadbbbbaaaab+$$$ccbdca?daabdcdc+-ddacd*/+-dbaba-+bbbda-+bcc/*cbdb-+bbaa?aa$$$bc++acacdadb$*bcbcdbbb-+bab+db$$$$$$$*/ab?adbcc
bab */ c?abadcaacb/b*bbb++ad-+da*/*adacca+-?baabccaaccab*accabbccaccdadb*/aba--dca-+$--?*dcdaadababacbcbbbccb*aaaaaabbcca$$++-abaabac++abacb
ba ccb $$$ccbaccbabdb*dadacca$$-+bbaaabcbadc+-bbb*-acc/dbbcb$/*bcc?-adccbaa+adccbaddcacca*cb/*bcacc+-+bcdcad*bcbb/b-/*+bbac$$?++-bbbbbb$cdccbccbabbb
dca bcc -++$$-adc$$accabacacbbbbacaa$$$db+-?+-aa/babcb*/*$$$+aaa$adcbbbbbabc$dbccabaaaaccbcbaccdbbb/-aba++-+dbbccdcdbabc-+--?-+-+-acabcad+-abbcb/*
+ $ babbabcd--bcca+-++bcbcdad?bccaaabcbb$$$acc*/aba--dadadacc/*dbaba*ccaa*/ac-+ab//baadacbababccdca-+-+abcd++bcc$$$$$bccbcbadcaabcbcc+aaa+-abcbcc+-$d
ba bcc aaaabadbdca*/dc$$$acc--acc+-accbacccba--abadbbbbcbbcabcaada//*/*bba--adabdca**+-dcacc?bcb++babc-ccbdaaaa+-cca/aba*bbbda*/aa-+cca$$bbabc+bbbdbab$$ba+
abc da +-ccaab--cbbb++abcbbdc++aa++aabcdcbcaccbab?acaccabbcaaacb/*aaaddcdc/cdcab++cccbcdcbcc/*--cad$$$dcadc?-bccabac/abdcaabdadca*/ccb++ac+-
+ -- -+$$?-+cb$$$dbccbab-dadbcbddbcdacc+-da+-+b$$$cbcbdcbcc--ab$ab$da-+bccbcdcc/-cbcbab+-/*/*-cd*/$*baccacaa*$$$*abaccbaccadabbb*ab-$$accdcaabab
bab aaa ?cdcbc-+bcca-+dcaccab*/abcdcbbccbda$ab--*/ccabdabbbabbcccaa*/ad-+abaaa/ac/-cabccddbcb$$$-+-+?abc$$abba*/$$dbbaaa$$baccabbc/bcbcd$
cb $ ba-cdbabbccb?dcababdaaccaadab-bab-+$ccaac$$$+-$$$$ac$$ccba$acccdabababcca*/cbacbaaa--aba+dadbacc--++bbb-+abaab+-$$$-dadb$$$bcc/abcccabb-**/--bb-
*/ bb */-abbbabcdaccadabccaacbabbcacccdcbab+babcc/*/*ccbacbc--babbbaacdca*acacadbabababcc+bcb-$$accbcda++--$$$adccbccbabaccaaaaaabababcbccaabcaccabbcdccb$dcaabc$abca
c bc accbcb--dbbb+abcac--++--db$$dabcccbdcbab*a$$---$$daad*babdcaa$$$bbbbccdacc*++c+++aaa--$dcabaaadbcccb$-+aa/*dcabc+-ab/bcc?accd
$$ aaa babba-+/*abacbacc--aba/*ccaacc*bc/*aaaaabcaccdcacca-acadabada-cca++acc*/bcdccd++-/*abc+-+cd/*bbbabcacbbba+da+abbcbccb+-+ddcabc*bcbcdccbbb-adcdcabcb
bc bbb bcabacccdbabcbbaaaabcdb/*/abcb*caba-+ccb-+abababab-*/--bc/dbccbad?ababcbaba+--bab*/ccabcbdcadb*bcc/aaa+?acc/db/dad*/daaaa
++ bc /*/+--+aabcbbcccca?bab*/bccbbb$$$bcbdcabc*/dcabaacdaabca---+-+ab+/bb-+++bbbbcb?adada-+cbccaccdb-bccaacbcbba-++bcccabcc*bcbc*//*$$bad$dbaa-bcdabc

Ranking

Python _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1hallvabo250.02292011/11/01 06:25:240B / 19B / 4B

PHP _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1Korvin1050.03122011/10/27 23:46:580B / ?B / ?B

Brainfuck _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1ais52380.03662011/11/01 01:34:470B / ?B / ?B

GolfScript _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails10.09332011/11/03 13:44:360B / 0B / 0B
2teebee10.03832011/11/03 16:26:010B / 0B / 1B

FlogScript _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1milieu10.14272011/11/03 15:38:430B / ?B / ?B
2teebee10.05342011/11/03 16:26:260B / 0B / 1B

Language Ranking_

RankLangUserSizeScore
1GolfScripttails110000
2FlogScriptmilieu110000
3Brainfuckais52381250
4Pythonhallvabo25400
5PHPKorvin10595

return top