antimatter explosion

Submit

Your name:
File:
Open code-statistics:

Language is selected by the extension of the file. See the list of supported languages to know the extension of your language.

Problem

matter-antimatter pairs, such as aA or Bb, explode leaving nothing. Applying this process recursively, does it result in the empty string?

Options

exec is denied

rejudge feature is enabled

now post-mortem time, all source codes will be revealed

Sample input:_

CBAaAaAabBaaAAbc
CBAaAabBAaAabbAaAaAaAaAaBc
aaAA
AbABAaaaBAba
AaAAaa
baAaaAAAaAaB
cCBABdDabbDDCdDAacbCacABddcC
baAAaaaAAB
AAaaaAaAaA
aA
BbAcaAcdaddDcBdCaACDAaCbCDDc
cBaAAaAabBAaAaaAaaAAbC
Aa
cbAaAaAAaaBbAaAaAaAaBC
bABBAAbAbbaaBaaB
AAbaAaBa
aA
AaaAAAabAaaB
CbaABBaAbBaaAAaaAAbc
bAAaaAAaaB
aaAA
CcAbBCbccacbBaBCAC
aaAA
BabaAbBbBABb
baBABBbBbb
aAaaAAAaAa
bAAaaaAB
bAAaaAaB
aaAA
dCbAaAaBbaaAAaAaABBaaAAaAAAaabcCbAaAaBbAAaaAaaABbaAAaAaaABcCBaaAAAaaAbcD
CBaaAAaAbc
AacbcbcCcCBcCCCB
baAaaAAB
ddbDdBDDAbadaCcADBdDCc
BabBAABabBbbcCBb
bBCDACcdcabdBDCCABacbc
Aa
CbDdccacdbaBBabACDCCaAAcBA
cCcccACaCBCAbbcBCa
BbAAAaabBaAa
BCdaaabddDBBDDDCAcDdbAcdAcbCBb
CbaaAABc
AAAaaAaa
ADddaccDCBCdcDbbABBBaAbadADCbDdCca
CDbaAAdBdBDDDddDdcbaBb
AaaA
dbcbBDADaaCDBABABbbadd
cBAaAaAaaAbC
aA
aAaA
BAAaab
cDaAbCBCBbbcbABBBabd
CbaaAAAAaaBBaAAaAaaAbc
aAaAaA
dADDadBDDcCcDdbddaCacAAcCcCC
DcBAaAAaabCcBAaAabCcbAAaaaAaABBaaAAAaAaAAaabCd
BCaAbcBaCbbbcAcBCbaABBAa
Aa
aBbbAAaB
AaAaAa
baaAAB
AAbaBa
DCBAAaaAaaaAAbBAaAaAAaaaAbcd
AAaaAaAaaA
DCBAaaAbccBAabCd
CbAAaaBbaAAAaaaABc
aBbCAACCaccccC
aaAAAaaA
BbaBAaabaBAAbA
BAbBab
aAaBAAab
AaACbCbBaAbBcCBCaccacAcC
cAbABcCCCcCaaBcbAa
BAaAab
AaAAaaaA
AbbBaB
BAaacbAaaBbACbBcbCBA
dCBaaAAbccBaAAaAAaabBAaaaAAbbAaaABCD
ddDAddcbCDdbDBBaDD
DdbCBbABbDDDBaBbBdcbdd
Aa
AAaa
AAAaaaaA
cBaAbBaaAAaaAAaAbC
aAaA
dCBAaAaaaAAbBaaAAAAaaaaAAbccBAAaaAabbAAaaAaAaAaAaBBaaAAAabCD
dCbAaaAaABBAaaaAAbBAaAabcCbAAaaaABbAAaaBcD
AaccCaBbAAaacAACCcCa
AbbaBaBBbAbB
BbBBAbbabaAaaAAABa
BaAAaAaAAaab
BcBAbAaBCBBbDbdabdDb
DDbdABCbDBAbBdcCBaadcbbB
DacCCABBcABcdCDbbdcaAaaDbcbCCBAd
BAaAAaab
cBAabBaAAaAabBaaAAAaAaAAaabC
AaAAAAaaaa
CbaaAAAaAaAAaaBc
cbcAcCCcBacBCBbCbC
baaAAAAaaAaB
aAaaAAAa
AaaAaAAa
AaaAAaAAaa
abbbbaAAAaBAbBaBABaB
bBbAaAcACccACCaBCAbcBaacCabB
aBbBAAAaaaAbbaABbB
AaAa
CAAcDDdCacbAabBaCcdB
BAAbaa
AcBCCaABcbcAaacabCCA
Aa
AcdCDcacADBacCDbdDddCC
dcBaAAAaaAabBAaaaAAbCCBAAaabBAaAaAaaAbcD
BAaAaaaAAb
BaaAAAAaab
cACCBBdccDdDDadDbdCbCc
BCAbAcAbaBCaaBCcABabbaAcBb
aaAAaA
CAbCCaccAcACbaaaBacCAcBA
bBAAbBBbabaBbaAB
aCAcbcBBbBCb
dcbAaAaBBaAaaAAAabBaAbCCBAaaaAAAaAabcD
bABaBBAABBbbabaaAb
bddcCDDBBCacCADcCcdbcDdC
BbBBaAbb
BcabCAcAcCaaBbBACbbB
CaBbCCcADAdDacdcCacA
AAaa
CBAaAaAaAaaAbbAaAaAaBbAAaaAaAAaaBc
CDAbbcACBdDadBcAacDcAaCaaCdA
aaAA
aaAAaA
cABCCbaAbBac
cbAaAaAaBbAaAAaaAAaaBC
baAAaAaB
BddcAbdCDcCdcDDCBcCbaCDc
aA
AaaA
AaAaAaAaAa
bAABAaaaAa
aaAA
aCCBAacCAcbc
aAAa
AbbbBBaBaA
BBAbbBab
aA
aAADaABbaDAadcdaAC
bbDbaBAcBcADDacBaACdaDcDAdCCaACdBBbdbd
BacCcaDDcdbDACcCddCA
Aa
CadAacdDDBAbADcDbbBddCaDdbBB
bAAaaAaAaaAB
Aa
bDaBCBDdBcAaACCCbbAaAcCBdbBcDdadDbcc
ABAaAaAAaaba
bDBdAACAdAAaDbBaacBCcBbaba
BAab
DcBAaAaAAaaAabCd
BbDCaAAdaAdbAcaBabABaD
bAaAaaaAAB
aaAA
dbDDBdDAddbcbbdBaCABADBbaDacBC
aBBBbbbbBBbA
cCacAbBBaCbcCbccBbBBCbAC
CDDADddddcbDaBdD
baAAAaaB
BAbCAccAaaCaBb
DCBAAaaaaAAbBAAaaaaAAbbAaAaaAaaAABcCbaABccBAAaaaaAAbbaaAAAAaaBCd
Aa
aA
aAabaAABaA
cAbBBCabbaacCBcBAbAcAAaCbCBa
CCABcCCaCbccbacaAaBAcA
Aa
cbAAaaAaAaBC
ABBbaaaBbAbcBCbA
aaAAaA
accABcCaCAcbbbBcBBCCAbbaaBAC
baAcbaAaBBBCAcacbaACCA
bcDCABcCcbdcBCCa
cbAAaaBbAAaaaABbAaAaAAaaBC
aAaAAaAa
CbBbacCcAAacBAbCaCcaABCc
BAAaab
baAaaAAaAB
Aa
CbAaBc
BccbbBabcCbAbCBBBC
aBBBbbabBaAaAbBAbA
AaAAaAaaAa
Aa
aAccBaAAbAaaCC
dCBAaAAaaAaAabBAAaaaaAAAaAabbaAaaAABcCBaaAAAaAabBAabbaaAABcD
cbAAaaBBAaAaaaAAbC
bbaBBBAAbaBb
bAaAaAaB
cDCACbaaBcbaDBAdbcdBAdCD
CbaAAaAAaaBBaAAAaaAaAabbAAaaAaAaBc
bcCBaA
AaAa

Sample output:

1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1

Ranking

Ruby _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1rotary-o530.01182023/08/20 21:46:5214B / 17B / 22B

Ruby2 _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1rotary-o600.07332023/08/15 00:00:070B / 30B / 26B
2Sisyphus630.52952023/08/15 14:07:050B / 33B / 28B

Perl _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails400.02432023/08/14 13:54:140B / 11B / 27B
2teebee400.02732023/08/14 16:13:480B / 14B / 26B
3Sisyphus400.03882023/08/15 09:18:260B / 11B / 27B

Python3 _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1Sisyphus790.06152023/08/15 13:50:210B / 44B / 25B
2xnor800.05692023/08/27 15:51:370B / 43B / 27B
3rolf2410.05812023/08/17 00:29:350B / 105B / 68B

JavaScript _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1_810.03092023/08/25 22:19:360B / ?B / ?B
2teebee810.10282023/08/27 19:57:420B / 49B / 30B
3KrausRaus1520.03122023/08/15 13:35:140B / 89B / 57B

Lua _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1Hendrik1130.01962023/08/27 01:39:570B / 75B / 29B

Atlas _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails310.61472023/08/17 14:14:300B / 6B / 24B

C _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1nu670.01892023/08/26 21:59:350B / 39B / 28B
2tails760.01372023/08/16 15:55:5913B / 29B / 34B
3rotary-o760.01582023/08/20 21:53:5313B / 29B / 34B
4alex_x901140.01392023/08/16 12:03:370B / 57B / 57B

Haskell _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1lynn870.02282023/08/27 23:03:260B / 50B / 35B
2xnor870.02092023/08/28 02:00:300B / 50B / 35B
3Sakisan910.03782023/08/18 14:44:470B / 55B / 33B

Java _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1rotary-o1030.29842023/08/17 20:49:382B / 64B / 35B

C# _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1rotary-o1170.05152023/08/17 20:51:436B / 66B / 41B

AWK _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee480.01642023/08/15 05:28:170B / 24B / 24B
2Fleur480.01662023/08/17 21:38:230B / 26B / 22B

sed _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails470.01622023/08/14 14:26:140B / 22B / 21B
2rotary-o470.01512023/08/14 23:33:240B / 22B / 21B
3McBusLuck470.01512023/08/20 00:09:070B / 22B / 21B
4teebee470.01502023/08/20 10:41:510B / 22B / 21B

Bash (builtins) _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails672.15722023/08/17 15:04:540B / 26B / 36B
2McBusLuck690.00872023/08/27 18:00:350B / 48B / 19B

make _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails1610.09992023/08/18 13:57:500B / 74B / 76B

bc _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1teebee840.01332023/08/20 08:45:440B / 71B / 11B
2McBusLuck840.03902023/08/26 15:57:430B / 71B / 12B

dc _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1Fleur670.00912023/08/28 08:03:580B / 61B / 6B

GolfScript _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails260.11862023/08/17 11:39:270B / 6B / 20B

gs2 _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails110.17912023/08/17 11:22:326B / 3B / 2B
2whio110.14382023/08/26 12:01:145B / 6B / 0B
3tails (whio)100.13912023/08/28 09:37:004B / 5B / 1B

Nibbles _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails120.03672023/08/17 12:11:435B / 4B / 3B

Burlesque _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1Hendrik390.02342023/08/15 17:01:360B / 24B / 15B

Lazy-K _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1tails3800.02312023/08/14 16:15:540B / 301B / 79B

Scala _

RankUserSizeTimeDateStatistics
1rotary-o682.18422023/08/20 20:15:552B / 43B / 21B
2Hendrik742.10402023/08/20 19:14:460B / 66B / 7B

Language Ranking_

RankLangUserSizeScore
1gs2tails (whio)1010000
2Nibblestails128333
3GolfScripttails263846
4Atlastails313225
5BurlesqueHendrik392564
6Perltails402500
7sedtails472127
8AWKteebee482083
9Rubyrotary-o531886
10Ruby2rotary-o601666
11Bash (builtins)tails671492
12Cnu671492
13dcFleur671492
14Scalarotary-o681470
15Python3Sisyphus791265
16JavaScript811234
17bcteebee841190
18Haskelllynn871149
19Javarotary-o103970
20LuaHendrik113884
21C#rotary-o117854
22maketails161621
23Lazy-Ktails380263

return to the top page